ryzyko

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Na ryzyko inwestycyjne wpływa wiele czynników o charakterze ekonomicznym, biznesowym, geopolitycznym i innym. Szczegółowy opis ryzyka inwestycyjnego Funduszu znajduje się w zamieszczonej niżej treści.

Informacje zawarte w treści niniejszego serwisu internetowego nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych, chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Dlatego też decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funduszu (statut, warunki emisji).

Wysokość stopy zwrotu z inwestycji jest uzależniona od złożonych czynników, w tym struktury opłat ponoszonych przez Fundusz, w szczególności opłat z tytułu zarządzania Funduszem i jego portfelem inwestycyjnym, z tytułu wycen aktywów Funduszu i badania sprawozdań finansowych, z tytułu emisji certyfikatów inwestycyjnych nowych serii, a także z tytułu współpracy z depozytariuszem Funduszu. Strukturę i limity kosztów ponoszonych przez Fundusz określa statut Funduszu.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych.

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN inwestuje w spółki sektora energetycznego. Ryzyko dużej zmienności aktywów funduszu związane jest miedzy innymi z ryzykiem sektorowym. Rynek energetyczny jest rynkiem konkurencyjnym. Brak realizacji celów biznesowych spółek portfelowych PFE FIZAN może wpłynąć na dużą zmienność wartości aktywów funduszu.

Ponadto na wycenę aktywów spółek portfelowych Polskiego Funduszu Energetycznego, w konsekwencji na potencjalną zmienność wyceny aktywów funduszu mają wpływ następujące czynniki ryzyka:

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną:

 • Ryzyko sezonowości zużycia energii elektrycznej wynikającej z warunków atmosferycznych,
 • Ryzyko sezonowości zużycia paliwa gazowego wynikającej z warunków atmosferycznych,
 • Ryzyko zmiany wielkości popytu na usługi,
 • Ryzyko utrzymania klientów i pozyskania nowych klientów,
 • Ryzyko utraty koncesji na obrót energią elektryczną,
 • Ryzyko utraty koncesji na obrót paliwami gazowymi,
 • Ryzyko utraty członkostwa w Towarowej Giełdzie Energii,
 • Ryzyko związane z celami strategicznymi,
 • Ryzyko naruszenia kowenantów umowy kredytowej,
 • Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowego personelu oraz utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu,
 • Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami sądowymi,
 • Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
 • Ryzyko utrzymania wartości spółki bez dokapitalizowania i wchodzenia w nowe obszary biznesowe,
 • Ryzyko spadku marżowości,
 • Ryzyko bilansowania na rynku energii,
 • Ryzyko uzależniania od głównych odbiorców,
 • Ryzyko wiarygodności finansowej odbiorców,
 • Ryzyko co do dywidendy w świetle umowy kredytowej.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działają spółki portfelowe:

 • Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski,
 • Ryzyko polityczne,
 • Ryzyko otoczenia prawnego,
 • Ryzyko polityki podatkowej,
 • Ryzyko związane z sytuacją finansową odbiorców oraz nieściągalnością należności,
 • Ryzyko stopy procentowej,
 • Ryzyko zmiany ceny paliwa gazowego i energii elektrycznej,
 • Ryzyko konkurencji,
 • Ryzyko regulacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)
 • Ryzyko nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki),

Ponadto na zmienność wyceny aktywów funduszu PFE FIZAN wpływ mogą mieć wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wykraczające poza katalog ryzyk umieszczonych wyżej.

Z zapisem na certyfikaty inwestycyjne nowej serii mogą być związane opłaty manipulacyjne, w wysokości przewidzianej w warunkach emisji certyfikatów, sporządzonych przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ponadto Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może pobierać tytułem wydania certyfikatów inwestycyjnych nowej serii, począwszy od serii K, opłatę wynoszącą do 5% ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego danej serii, przy czym szczegółowe zasady naliczania opłaty Towarzystwo określa w warunkach emisji.

Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłatę za wydanie certyfikatów inwestycyjnych danej serii na zasadach określonych w warunkach emisji.

W przypadku, gdy warunki emisji przewidywać będą opłatę za wydanie certyfikatów inwestycyjnych danej serii, wpłata na certyfikaty inwestycyjne zostaje powiększona o opłatę za wydanie certyfikatów inwestycyjnych, obliczoną zgodnie z treścią warunków emisji jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem oraz opłaty za wydanie jednego certyfikatu inwestycyjnego danej serii, co pomniejszy faktyczną wartość zwrotu z inwestycji w Fundusz.

POZIOM RYZYKA INWESTYCYJNEGO PFE FIZAN

Poziom ryzyka wysoki, skala ryzyka 4/5, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, 5 oznacza bardzo wysokie ryzyko.
Źródło: Copernicus Capital TFI S.A.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com