jak dziala fundusz

Jak działa fundusz

Jak działa fundusz

Polski Fundusz Energetyczny, jako inwestor i uczestnik rynku kapitałowego, poszukuje spółek, które mają pożądany i zgodny z przyjętą polityką inwestycyjną model biznesowy w zakresie produktów, sposobu obsługi klienta, innowacyjnego podejścia do sprzedaży i marketingu, pozwalający na zapewnienie wysokiego poziomu inwestycji. Korzystamy z zewnętrznych doradców i ich doświadczeń biznesowych, działając z poszanowaniem etyki biznesu, przejrzystości działań i jasnego określania celów.

Fundusz i podmiot nim zarządzający ceni nowatorskie podejście do budowania relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, które reprezentuje "turkusowa kultura organizacyjna", oparta o szczerą i otwartą komunikację, budowanie zaufania, uznanie wartości każdego i jego odpowiedzialność, która tworzy równowagę pomiędzy przewagą konkurencyjną, innowacją, interesami pracowników oraz wynikami biznesowymi.

Fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego inwestowania polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Fundusz pozyskuje kapitał od inwestorów poprzez emisje certyfikatów inwestycyjnych (będących tytułami uczestnictwa), które mogą być przedmiotem wtórnego obrotu. Emisje certyfikatów odbywają się w seriach, to jest Fundusz może emitować certyfikaty kolejnych serii. Tytułem uczestnictwa jest więc certyfikat inwestycyjny, który jest zbywalny. Fundusz ma z góry określoną wielkość kapitału akcyjnego (udziałów) - zmienianą w przypadku zakończenia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W określonych w statucie Funduszu przypadkach. Fundusz może pozyskać kapitał na drodze emisji obligacji, poprzez zaciągania pożyczek lub kredytów.

 

  • W spektrum inwestycyjnym funduszu mogą być zbywalne papiery wartościowe (akcje, obligacje, inne), wierzytelności (ale nie wobec osób fizycznych - z wyjątkami wskazanymi w ustawie), waluty, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, instrumenty rynku pieniężnego.
  • Fundusz może również lokować swoje aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.
  • Portfel Inwestycyjny Funduszu dzieli się na podstawowy portfel inwestycyjny oraz portfel aktywów płynnych (zgodnie z systematyką określoną w statucie Funduszu).
  • Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach podstawowego portfela inwestycyjnego jest osiąganie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
  • Celem inwestycyjnym Funduszu w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów Funduszu.
  • Lokaty z podstawowego portfela Inwestycyjnego mogą być zbywane przez Fundusz z zastrzeżeniem działania w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszu w celu uzyskania wzrostu aktywów. Fundusz może wykonywać prawa z przedmiotu lokat w celu dążenia do zwiększenia wartości danej lokaty. Lokaty wchodzące w skład portfela aktywów płynnych są wykorzystywane w celu wypełniania przez Fundusz bieżących zobowiązań wobec jego uczestników oraz podmiotów, z którymi współpracuje.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com