pierwszy wpis

Bieżące informacje

Prezentowane poniżej historyczne wartości WANCI nie są tożsame ze stopą zwrotu z inwestycji. W szczególności dane te nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Szczegółowe informacje na temat historycznych stóp zwrotu z inwestycji w Fundusz i informacje o pobieranych opłatach zawarte są w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych, udostępnionych w siedzibie Copernicus Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wysokość stopy zwrotu z inwestycji jest uzależniona od złożonych czynników, w tym struktury opłat ponoszonych przez Fundusz, w szczególności opłat z tytułu zarządzania Funduszem i jego portfelem inwestycyjnym, z tytułu wycen aktywów Funduszu i badania sprawozdań finansowych, z tytułu emisji certyfikatów inwestycyjnych nowych serii, a także z tytułu współpracy z depozytariuszem Funduszu. Strukturę i limity kosztów ponoszonych przez Fundusz określa statut Funduszu.

Historyczne wartości WANCI nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ani WANCI, ani indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości opłat pobranych od uczestnika Funduszu zgodnie ze statutem Funduszu i warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz należnych podatków z tytułu zysków kapitałowych pobranych przez Fundusz jako płatnika.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych.